Акценти в обучението на тема „Настойничество и попечителство“:

 

  • Юридическа характеристика и същност.
  • Учредяване на настойничество и попечителство.
  • Задължения на настойническия съвет и попечителя.
  • Прекратяване на задълженията на настойника/попечителя.
  • Актуални проблеми на общинските администрации при осъществяване на дейностите по настойничество и попечителство.
  • Казуси от практиката.