Издавани от ЦПО документи за професионална квалификация

EUROPASS Приложения

Свидетелство за професионална квалификация (образец)

1 tumb

Удостоверение за професионално обучение (образец)

2 tumb

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец)

3 tumb

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия (образец)

4 tumb