Центърът за професионално обучение към „Консорциум – Браян“ ООД притежава лицензия № 200212032 / 21.05.2003 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет. Центърът за професионално обучение осигурява качество на професионалното обучение чрез изградена вътрешна система за осигуряване на качеството.

  • Нашите цели

Обща цел на системата за осигуряване на качеството е постигането на състояние на професионалното обучение, което гарантира високо качество на резултатите, съответстващо на обществените и индивидуалните потребности на етапа, и резерв за бъдещи и/или неочаквани промени.

 

Главната цел на системата за осигуряване на качеството е постигане на качество на професионалното обучение, осигуряващо съответстваща на обществените потребности професионално-квалификационна структура на работната сила, както и професионална подготовка на индивида, осигуряваща му конкурентоспособност/реализация на пазара на труда и личностна удовлетвореност.

 

Подцелите на системата за осигуряване на качеството са:

1. създаване на условия за непрекъснато повишаване на качеството на професионалното обучение, осигуряващо готовност за бърза трудова реализация;

2. постигане на висока степен на ангажираност на участниците към целите на професионалното обучение;

3. създаване на разбиране и условия за утвърждаване на култура на качеството, подпомагаща постигането на целите.

 

  • Нашата политика

Политиката по качеството се прилага и поддържа на всички равнища в Центъра за професионално обучение. В изпълнение на обучителната си функция, Центърът предлага като основен продукт на дейността си обучение по лицензирани специалности. Ръководството на центъра поддържа високо качество както на учебния процес, така и на резултатите от него – знанията, уменията и компетентностите на завършилите. Политиката на Центъра за професионално обучения е устойчиво ориентирана към  реализиране на целите по качеството.

 

Политиката по качеството се изразява в:

 

1. създаване на адекватни условия за учебна дейност, образователни технологии и практическо обучение, системи за обратна връзка и контрол на постиженията на обучаемите;

2. развитие на преподавателския състав и използване на потенциала му за усъвършенстване на учебния процес;

3. обогатяване на материалната база във връзка с повишените изисквания към учебния процес;

4. проучване потребностите  на пазара на труда и създаване условия за тяхното удовлетворяване.

 

  • Главният очакван резултат е постигнато високо качество на професионално обучение в Центъра.