Какво е общоевропейска референтна езикова рамка?


Общоевропейската референтна езикова рамка е ориентир, който се използва за описание на постиженията на обучаващите се по чужди езици в Европа.
Рамката е изготвена от Съвета на Европа и нейна основна цел е да осигури единен метод за обучение и оценка, който се отнася са всички езици в Европа. През ноември, 2001 година, с резолюция на Съвета на Европа се препоръчва използването на чуждоезиковата рамка и въвеждане на системи за проверка на чуждоезиковите умения.

Съществуват 6 референтни нива на владеене на чужд език, които са приети, като европейски стандарт за класификация. Най-ниското ниво е

А1 - за начинаещи във владеенето на чужд език, следват А2, B1, B2, C1, и
С2- като последното ниво, доказва професионално владеене на чуждия език.

А1 Може да разбира и използва познати, всекидневни изрази и основни фрази. Може да представя себе си и другите и да задава и отговаря на лични въпроси, като например, къде той / тя живее; хората, които той / тя познава и други подобни. Може да общува трудно и то при условие, че събеседникът говори бавно и отчетливо и е готов да помогне.

A2 Може да разбира изречения и често използвани изрази, свързани с основна и семейна информация, пазаруване, местоположение, работа. Може да общува по теми свързани с ежедневни, рутинни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати въпроси. Може да опише с прости думи и изрази своето минало и непосредственото си обкръжение, може да задава въпроси по теми, свързани с неща от първа необходимост.

В1 Може да разбира основните елементи на ясна реч по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време и т.н. Може да се справи с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване в страна, където се говори съответният език. Може да напише лесен, свързан текст по теми, които са познати или от личен интерес. Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и може накратко да представи обяснения и причини за своите мнения или планове.

B2 Може да разбира основните идеи в сложен текст, конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии в своята област на специализация. Може да общува с известна непринуденост и лекота, които позволяват нормален контакт, без напрежение за двете страни. Може да създава ясен и подробен текст на широк кръг от теми, и да обяснява гледната си точка по актуален въпрос и предимствата и недостатъците на различните мнения.

C1 Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове и да долавя напълно смисъла им. Може да се изразява непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Може да използва езика гъвкаво и ефикасно за социални, академични и професионални цели. Може да създава ясен и добре структуриран подробен текст по сложни теми, като умело и организирано излага примери, факти и връзки.

C2 Може да разбира без усилие всичко чуто или прочетено. Може да резюмира информация от различни писмени и устни източници, както и да обработи и представи определени моменти по подходящ начин. Може да се изразява свободно, плавно и точно, различавайки тънки нюанси в смисъла, дори в най-сложните ситуации.