Обучение по част от професия „Охранител”, специалност “Физическа охрана на обекти“.      Всеки месец сформиране на нова група.
 

                                                              _________________________________________________________________________________

Семинар на тема: „Нотариални заверки в кметствата и издаване на удостоверения за наследници“

Център за професионално обучение към „Консорциум – Браян“ ООД организира обучение на кметове на кметства, кметски наместници и служители от общинските администрации на тема: „Нотариални заверки в кметствата и издаване на удостоверения за наследници“. Обученията се провеждат на преференциална цена, на място в съответната община, по заявка от общинските администрации.

Опитът ни показа, че това е сполучлив модел за включване в обучението на всички заинтересовани лица, без да се утежнява бюджета на общината с разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни).

Лектори: адв. Зоя Кълвачева-Цвяткова с дългогодишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация и нотариус Елка Тенчева, район РС Стара Загора, рег.№ 364 на Нотариалната камара.

                                                              __________________________________________________________________

 

ЦПО към Консорциум Браян ООД организира обучение с ваучери от Дирекция „Бюро по труда“ по КК 4

„Дигитална компетентност“, на тема: „Работа със специализиран софтуер, в т.ч. програма за мониторинг

на сигнали, програма за видеонаблюдение  и интернет свързаност на Видео наблюдателна система (ВНС),

базирана на DVR или компютър“. Заявете своя ваучер тук

 

 

Център за професионално обучение към КОНСОРЦИУМ БРАЯН ООД е включен в Списъка с доставчици на обучение, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Центърът има сключено споразумение с Агенция по заетост за обучение срещу ваучери на представители на целевите групи по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ПО ПРОЕКТ "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Заявете своя ваучер  тук

НИВА А1, А2, В1 или А2, В1, В2, СЪГЛАСНО ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА РЕФЕРЕНТНА ЕЗИКОВА РАМКА, хорариум 100 учебни часа за едно ниво. Занятията се провеждат в Езиков Център Джейрънс - Jaron’s Center of Language Study с преподавател г-жа Пеева.

Успешно завършилите получават сертификат за съответните нива, съгласно Общоевропейската референтна езикова рамка. Гарантираме високо качество на учебния процес, високо квалифициран лектор, магистър по Английска филология.

Английският е езикът на световния бизнес и е необходим на всички, които искат да пътуват, работят или общуват с хора от англоезични страни и култури.

 

ЦПО към KОНСОРЦИУМ БРАЯН ООД организира Обучение по КК 4 „Дигитална компетентност“ - КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ по проект „Ваучери за заети лица“. Продължителност 45 учебни часа.

Заявете своя ваучер  тук

 

 

 

 

    ЦПО към Консорциум Браян ООД организира курс по част от професия „ФРИЗЬОР“, специалност „ФРИЗЬОРСТВО“ по проект "ВАУЧЕРИ   ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Продължителност 300 учебни часа.

Заявете своя ваучер  тук

 

 

 

 

ЦПО към Консорциум Браян ООД организира курс по част от професия „КОЗМЕТИК“, специалност „КОЗМЕТИКА“ по проект "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Продължителност 300 учебни часа.

Заявете своя ваучер  тук